Algemene Voorwaarden - home made stories
home
made
stories
home made stories
home made stories

cherry-picked
items from
local makers

AlGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens:

Home Made Stories BV
Kattendijkdok-Oostkaai 8/001
2000 ANTWERPEN
[email protected]
Tel: +32 479 94 40 02

Ondernemingsnummer: 0668 707 805

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van Home Made Stories, een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Kattendijkdok-Oostkaai 8, 2000 ANTWERPEN, Ondernemingsnummer 0668 707 805  biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Home Made Stories BV houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Home Made Stories BV aanvaard zijn.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Home Made Stories BV niet. Home Made Stories BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Home Made Stories BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Home Made Stories BV. Home Made Stories BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

U kan aankopen via onze website door middel van de winkelmand. Nadat wij Uw bestelling en betaling hebben ontvangen krijgt U van ons een bevestiging per e mail. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • VISA/Mastercard
  • Maestro
  • iDeal
  • via overschrijving op rekeningnummer BE91 1030 4767 6376 van Home Made Stories BV.

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden, vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Home Made Stories BV.

Home Made Stories BV is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

In onze webshop staat duidelijk vermeld welke producten in voorraad zijn en kunnen geleverd worden binnen de 3 à 5 kalenderdagen. Bij de producten welke wij niet in voorraad hebben (OP BESTELLING) staat altijd de voorziene leveringstermijn vermeld. De leveringskosten worden berekend op basis van Uw bestelling in Uw ‘winkelmand’, volgens gewicht en volume.

Leveringen gebeuren tot aan de voordeur. Indien de klant wenst zijn goederen te ontvangen op een verdieping, of hulp nodig heeft bij het inhuizen en monteren, dan kunnen we dit regelen met een gespecialiseerde afleveraar mits toeslag. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de EU. Andere bestemmingen op aanvraag.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het is dus in het belang van de Klant om onmiddellijk bij levering de aangekochte artikelen te inspecteren, in aanwezigheid van de afleveraar. Zichtbare schade aan de verpakking en/of onvolledige levering, moet onmiddellijk genoteerd worden op de CMR vrachtbrief van de afleveraar. Zichtbare schade aan de goederen en/of een onvolledige levering moet schriftelijk worden gemeld aan Home Made Stories BV. Home Made Stories BV zal alles in het werk stellen om de Klant zo snel mogelijk schadeloos te stellen als de klacht gegrond blijkt.

Het risico gaat over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Home Made Stories BV was geboden.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Home Made Stories BV. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Home Made Stories BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Home Made Stories BV. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Home Made Stories BV, Kattendijkdok-Oostkaai 8/001, 2000 ANTWERPEN, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Home Made Stories BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Home Made Stories BV, Kattendijkdok-Oostkaai 8/001, 2000 Antwerpen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De Klant is vrij om gebruik te maken van het retourportaal https://homemadestories.shipping-portal.com/rp/.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen, komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Home Made Stories BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Een wijziging of annulering is echter niet mogelijk voor gepersonaliseerde producten die op maat van de specifieke wensen van de Klant gemaakt zijn. Op elke productpagina, tijdens het bestelproces en op de factuur vindt de Klant terug of de bestelling een standaard product (IN VOORRAAD) of maatwerk product (OP BESTELLING) betreft.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Home Made Stories BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten (niet de retourkost), aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat Home Made Stories BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Home Made Stories BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Home Made Stories BVBA betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 8: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De Klant dient vooraf contact op te nemen met de Home Made Stories BV klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Home Made Stories BV. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Home Made Stories BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Indien Home Made Stories BV de reclamatie gegrond verklaart, zal zij ook de kosten voor retourzending dragen.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclamaties geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof of grondstoffen waaruit de zaak is vervaardigd.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

ARTIKEL 9: KLANTENDIENST

De klantendienst van Home Made Stories BV is tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer +32 479 94 40 02 via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres : Kattendijkdok-Oostkaai 8/001, 2000 Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ARTIKEL 10: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Home Made Stories BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Home Made Stories BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 11: PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, Home Made Stories BV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Home Made Stories BV, Kattendijkdok-Oostkaai 8/001, 2000 Antwerpen, of via [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Home Made Stories BV, Kattendijkdok-Oostkaai 8/001, 2000 Antwerpen, of via [email protected] Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Home Made Stories BV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Home Made Stories BV houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected]

ARTIKEL 12: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data die de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft ingevuld.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de Opties-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ARTIKEL 13: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Home Made Stories BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 14: WIJZIGING VOORWAARDEN

Home Made Stories BV kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

ARTIKEL 15: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is bevoegd.

We gebruiken technologieën, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde socialemedia-, en analysepartners. Meer informatie over het gebruik van cookies en uw persoonlijke gegevens vindt u in onze privacy policy. Manage cookies